1. โครงการสาธารณกุศลเพื่อสังคม
ในทุกๆ ปี บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคเงิน สิ่งของที่จำเป็นให้กับวัด มัสยิด สถานีอนามัย  ที่ต้องการความช่วยเหลือและบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งขอที่จำเป็นสำหรับนักเรียน กับโรงเรียนที่
ต้องการความช่วยเหลือ และเมื่อยามที่ประชาชนตามภาคต่างๆ ต้องการความช่วยเหลือเนื่อจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มอบเงินสมทบเพื่อการช่วยเหลือโดยผ่านหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชน อาทิ

– มอบเงินช่วยเหลือประชาชนภาคใต้ที่ประสบภัยสึนามิ กับสำนักสายกรัฐมนตรี,
– มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลางกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก
สภากาชาดไทย,
– สมทบทุนสร้างอาคารอนุสรณ์ 100 ปี (อาคารผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลสมเด็จพระ
บรมราชเทวี ณ ศรีราชา,
– สร้างพระสังกัจจายน์ วัดทุ่งตาอิน เขาคิชกุฎ จ.จันทรบุรี
– ทาสีให้กับโรงอาหารโรงเรียนวัดสองพี่น้อง จ.ปทุมธานี
– บริจาคหน้ากากอนามัยให้กับกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาล และองค์กรต่างๆ

– ฯลฯ

2. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัด
– ปี 2550 โครงการปลูกชายเลน จ.สมุทรสงคราม

– ปี 2551 โครงการทำนาสามัคคี จ.ปทุมธานี

– ปี 2554 โครงการปลูกป่าชายเลน (ครั้งที่2) จ.สมุทรปราการ

เพื่อให้พนักงานตระหนักและรู้ถึงคุณค่าของการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกสวยของเรา