ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ผู้บริหารและพนักงานบริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำกิจกรรมร่วมใจ…ปลูกป่าชายเลน
ณ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม