ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 : เนื่องด้วยวันครบรอบ 24 ปี บริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ทางผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันทำการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบริษัท และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ ลานด้านหน้าบริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด