• null
  • null
  • null
  • null
  • null
  • null
  • null
about-img-1-3

หลักการทำงานและการบริหาร

บริษัทฯ เน้นหลักการบริหารและดำเนินกิจการโดยให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้เน้นเพียงแต่สร้างผลกำไรอย่างเดียว โดยบริษัทฯ มีความเชื่อว่าหากเราพัฒนางาน พร้อมกับพัฒนาคน จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานโดยใช้หลัก 5 ป คือ

1. โปร่งใส   – มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง – เน้นการปรับปรุงและพัฒนางานอยู่อย่างสม่ำเสมอ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ เรื่อง ซึ่งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่สิ่งที่ดี และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ปลอดภัย – เน้นให้พนักงานปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความปลอดภัย
4. ประหยัด – เน้นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักการอยู่อย่างพอเพียง และร่วมมือกันใช้พลังงานตลอดจนทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
5. แบ่งปัน – มีการปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและถือว่าการตอบแทนสังคมเป็นเรื่องสำคัญ หากเรามีอยู่อย่างเพียงพอแล้ว เมื่อมีโอกาสควรที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วย

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร

พันธกิจ
1. มุ่งจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. บริการเป็นเลิศ ลูกค้าพึงพอใจ
3. บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและทัศนคติที่เหมาะสมกับงาน
4. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ค่านิยม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ (Your Partner For Success)

คณะกรรมการบริหาร และ โครงสร้างบริษัท

คลิกดูคณะกรรมการบริหาร และ โครงสร้างองค์กรบริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ณ ปัจจุบัน)
กดปุ่มเพื่อดูรายละเอียด

Request an Appointment

Submitclear